Tư vấn doanh nghiệp

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP.
1. Tư vấn Luật Doanh nghiệp và các quy định chung về Doanh nghiệp;
2. Tư vấn cơ cấu tổ chức Công ty:
+ Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp (quy định về lập sổ đăng ký cổ đông, sổ thành viên, góp vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng lao động, tiền lương …);
+ Tư vấn hỗ trợ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên bầu các chức danh quản lý trong công ty và tổ chức cuộc họp thường niên theo quy định của pháp luật.
+ Tư vấn xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động…;
3 . Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp:
+ Tư vấn quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp (thủ tục thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành lập Công ty TNHH một thành viên, thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập hộ kinh doanh cá thể…);
+ Tư vấn quy định và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp (đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, trụ sở chính Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty, vốn đầu tư, thay đổi thành viên/cổ đông công ty, thay đổi trụ sở công ty…;
+ Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;
+ Tư vấn quy định và thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;
+ Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp (điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp) bao gồm các loại hình doanh nghiệp theo quy định như Công ty cổ phần, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…;
+ Tư vấn pháp luật thường xuyên và cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.
[latepoint_book_button bg_color="#ffffff" text_color="#000000" caption="ĐẶT LỊCH TƯ VẤN ONLINE"]

Lê Thị Thúy Nga

Trưởng bộ phận khối dịch vụ thành lập doanh nghiệp