0

Báo cáo tài chính năm: Những việc doanh nghiệp cần thực hiện

Hạn nộp báo cáo tài chính (BCTC) và tờ khai quyết toán năm của các doanh nghiệp đã tới rất gần (31/03/2020), thời gian này các chủ doanh nghiệp và bộ phận kế toán đang xoay sở với “núi” hoá đơn và giấy tờ để hoàn thiện báo cáo.

? Những công việc doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thiện khi quyết toán, báo cáo tài chính năm:

☑️ Tập hợp hồ sơ chứng từ, hoá đơn
☑️ Hạch toán vào các tài khoản phù hợp
☑️ Thực hiện các bút toán phân bổ, tài sản
☑️ Lập BCTC dựa trên dữ liệu nhập vào phần mềm
☑️ Nhập BCTC và Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp cho cơ quan thuế
☑️ Nộp BCTC theo mẫu của Tổng cục thống kê (bản cứng) cho Chi cục thống kê